JICA หารือศึกษาศาสตร์ ความร่วมมือส่งอาจารย์/อาสาสมัครร่วมฝึกซ้อมเบสบอล
Wed 26 Dec. 2018

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวณา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมหารือความร่วมกับ คุณ Seiko Yamazaki และ คุณวรรณวรางค์ มหาวงศ์ ผู้แทนจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

โดยเป็นการหารือความร่วมมือในการส่งอาจารย์ อาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่นร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาเบสบอลและซอฟท์บอล ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมถึงชมรมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์อดุลย์ จันละคร เป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้อาจารย์ผู้ฝึกสอน นักเรียนและนักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล่นเบสบอล ซอฟท์บอลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกฎกติกาการแข่งขันให้เป็นสากล