G Suite for Education เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น
Wed 26 Dec. 2018

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ G Suite for Education สำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 26 คน

โดยในการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย 
     - การเชื่อมบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยและการตั้งค่า Multi-Factor Authentication (การตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง)
     - G Suite for Education Basic: Mail, Calendar, Tasks, Photos, Keep
     - Productivity Tools: Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings
     - การสร้างเอกสารการเรียนการสอน
     - การแบ่งปันไฟล์เอกสาร และ Comment งานบนเอกสาร
     - การดาวน์โหลดไฟล์ Docs เป็นไฟล์นามสกุลอื่น การดูประวัติการแก้ไข
     - การแชร์ไฟล์ทำงานร่วมกัน
     - Communication Tools: Workplace by Facebook, Hangout Meet
     - แนะนำเครื่องมือการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิในการทำงาน
     - Data Visualization: Microsoft Power BI
     - การรายงานผลเชิงสถิติ
ทั้งยังมีการเล่นเกมส์ตอบคำถามออนไลน์ด้วย Kahoot มอบของรางวัลแก่ผู้ชนะ 3 รางวัล สร้างความมีส่วนร่วมและสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการทำงาน ระบบสารสนเทศออนไลน์มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยปี 2562 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มใช้ระเบียนสารบัญมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 โดยจะเปลี่ยนรูปแบบของแบบฟอร์มหนังสือราชการ การสั่งการโดยอีเมล์ให้ถือว่าเป็นเอกสารราชการได้ การทำเรื่องเดินทางไปราชการเพื่อให้ทันท่วงทีสามารถทำเรื่องผ่านออนไลน์ได้ โดยจะเริ่มใช้งานต้นเดือนมกราคม 2562 นี้

 

ภาพ/ข่าว : กมลพร อรรคฮาต