มข.หนุนสร้างสื่อการสอนยุคใหม่ด้วย software ทั้งดีและฟรี
Wed 26 Dec. 2018

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมการผลิตสื่อ Infographics หลักสูตรสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จีราวุฒิ บุญช่วยนำผล อาจารย์พิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 48 คน

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การปูพื้นฐานของการออกแบบ การใช้สีในงานออกแบบเพื่อให้งานมีความน่าสนใจและทำให้น่าอ่าน การเลือกใช้ font หลักการในการออกแบบสื่อประเภท Infographics การหาเครื่องมือในการผลิตสื่อ Infographics ที่ทั้งดีและฟรี สามารถใช้งานได้จริง

อ.จีราวุฒิ วิทยากรกล่าวว่า เครื่องมือในการสร้างสื่อ Infographics ในยุคปัจจุบันมีมากมาย แต่ตัวที่ทั้งดีและฟรีนั้นก็มีข้อจำกัดในการใช้งานหลายอย่าง ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ตนได้หาเครื่องมือที่จะสามารถใช้งานได้จริง ทั้งยังเปิดให้ใช้ฟรีอีกด้วย โดยเลือกใช้ Software ที่ชื่อ Gimp ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้จริงได้

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจอยากเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับสมัครจำนวน 50 ที่นั่ง ซึ่งได้ทำการประชาสัมพันธ์การอบรมไปเพียง 1 วัน ยอดผู้สมัครเต็มทั้ง 50 ที่นั่ง อีกทั้งยังมีผู้ที่สนใจโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก ทางทีมงานจะได้เปิดอบรมเรื่อง Infographics เพิ่มอีกครั้งในลำดับถัดไป โดยสามารถติดตามหัวข้อการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ http://ltic.kku.ac.th/new2016/

 

ภาพ/ข่าว : กมลพร อรรคฮาต