เยี่ยมค่ายนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มข.ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท
Wed 26 Dec. 2018
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝีกภาคสนามร่วม ได้จัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมของนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เข้าร่วมรวม 648 คนและคณาจารย์จำนวน 62 คน ในระหว่างวันที่ 20-27ธันวาคม 2561 ในเขตพื้นที่ ต.โคกงาม และ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
     ผศ.สุชาดา ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝีกภาคสนามร่วมประจำปี2561 กล่าวว่า เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโครงการฝีกภาคสนามร่วมเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานร่วมกันของนักศึกษา และเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้มาเรียนรู้ชุมชนชนบทในสภาพการณ์จริงจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการศึกษาชุมชนด้านสุขภาพ และวิถีชีวิตชุมชนเช่นประวัติศาสตร์ โครงสร้าง แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติกลุ่มตระกูลที่สำคัญของชุมชน ปฏิทินกิจกรรมในวิถีชีวิตของแต่ละช่วงเดือน รวมทั้งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคม
    “นักศึกษาที่เข้ามาฝึกจะได้รับมอบหมายงานที่ต้องทำร่วมกันแบบคละคณะวิชา ซึ่งนักศึกษาเข้ามาแรกๆต้องพักอาศัยรวมกันและแทบไม่รู้จักกันมาก่อน ทำให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ที่จะต้องทำงานร่วมกัน วางแผนงาน และ บริหารงาน เป็นการทำงานแบบบูรณาการให้เสร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาในอนาคต”  ผศ.สุชาดา ภัยหลีกลี้  กล่าว
     มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2526 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกัน และทำงานร่วมกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และให้มีประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาของชุมชนตามความเป็นจริง ตลอดจนสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนได้ นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการศึกษาชุมชนและการให้บริการชุมชนในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯทุกปีจนถึงในปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งโครงการฯนี้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการฝึกภาคสนามร่วมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อเนื่องมา
    นาย กฤษฎา เลิกนอก นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่4 ประธานการฝึกภาคสนามร่วมฯ กล่าวว่า ประสบการณ์ที่เราได้รับต่างออกไปจากการเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราได้เพียงความรู้แต่ประสบการณ์ชุมชนต้องออกมาสัมผัสด้วยตัวเองซึ่งเราได้ทั้งการทำงานร่วมกันและการทำงานร่วมกับชุมชน เปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ซึ่งคนในชุมชนได้ให้โอกาสพวกเราอย่างมากและต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้สำหรับนักศึกษา
    การฝึกภาคสนามร่วมฯ ในเขตพื้นที่ ต.โคกงาม และ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่นแบ่งการฝึกภาคสนามออกเป็น 4 เขต เขต 1 คือ บ้านโคกกว้าง ต.โคกงาม จำนวน 295 หลังคาเรือน  เขต 2 คือ บ้านโคกงาม ต.โคกงาม จำนวน 265 หลังคาเรือน  เขต 3 คือ บ้านป่าหวายนั่ง ต.ป่าหวายนั่ง จำนวน 333 หลังคาเรือน และ เขต 4 คือ บ้านหนองเซียงซุย ต.ป่าหวายนั่ง จำนวน 539 หลังคาเรือน โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายออกไปปฏิบัติงานตามเขตรับผิดชอบภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าเขต อย่างใกล้ชิด
    โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ..ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรจากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ โดยเมื่อเดินทางไปถึงได้รับการต้อนรับจาก ผศ.สุชาดา ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการฝีกภาคสนามร่วมประจำปี2561 และอาจารย์ประจำเขตต่างๆ โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับฟังการรายงานผลการศึกษาจากตัวแทนนักศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมมอบสิ่งของเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุกเขตที่เดินทางไปเยี่ยม
      รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกองสื่อสารองค์กรว่า  ฝ่ายพัฒนานักศึกษามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสออกมาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีชุมชนหมู่บ้านที่ยังต้องการการพัฒนาซึ่งเราต้องสร้างประสบการณ์และความเข้าใจให้เกิดกับนักศึกษา เราเชื่อว่าชุมชนจะเป็นครูที่ดีสำหรับพวกเขาได้ การได้ออกมาทำงานยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเสียสละ การทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความมีจิตอาสา ซึ่งการเรียนรู้ในชุมชนยังหมายถึงการเรียนรู้สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบค่ายต่างๆอีกด้วย
    สำหรับกระบวนการฝึกภาคสนามร่วมในลำดับต่อไป หลังจากที่นักศึกษาได้กลับไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาทุกคนจะได้ต้องเตรียมนำผลการศึกษาที่ผ่านการวิเคราห์และประมวลผลไปนำเสนอต่อคณะกรรมการและคณาจารย์พร้อมกันในวันที่ 20 มกราคม 2562 เพื่อนำไปสู่การสรุปผลต่อไป
 
ข่าว- อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ - 
อุดมชัย สุพรรณวงศ์ นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ