นศ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ นำเสนองานวิจัยที่ มรภ.ภูเก็ต
Mon 24 Dec. 2018

               เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ   หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  และผู้ช่วยวิจัยประจำกลุ่ม กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  วิทยาเขตหนองคาย

ได้เข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 “ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปนำเสนอจากกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน วิทยาเขตหนองคาย  ในการนี้ได้นำเสนอ ผลงานภาคโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 5 ผลงาน แบ่งเป็น

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์   นำเสนอผลงานเรื่อง การวัดโครงสร้างรายได้ และการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวระหว่างบ้านจอมแจ้งและบ้านสีกาย ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

2. นายปรเวศน์ ศรีชัยโดย (ผู้ช่วยนักวิจัย)   นำเสนอผลงาน เรื่อง พฤติกรรมการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทางบกในกลุ่มประเทศอินโดจีน

3. นางสาวกิติยา วังคีรี (ผู้ช่วยนักวิจัย)   นำเสนอผลงาน เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การตลาดของชาวประมงในการจัดจำหน่ายปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาน้ำจืด

โดยทั้ง 3 ผลงาน ผศ. ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ เป็นนักวิจัยหลัก

4. นางสาวน้ำฝน ป้องขันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ นำเสนอผลงานเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการรองรับผู้มาเยือนกิจกรรมการล่องแพน้ำพรมชมภูคิ้ง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ

5. นางสาวสาธิกา อัศวพัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ นำเสนอผลงานเรื่อง ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต่อพฤติกรรมความเสี่ยง อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ และ ดร.ธีระวุฒิ ธีตรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยดังกล่าว

               ภายหลังการนำเสนอผลงานนั้นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 คน นั้นได้รับคำชมเชยจากประธานฝ่ายจัดงานเป็นอย่างมาก ถึงการยกระดับคุณภาพวิจัยในระดับปริญญาตรี  ที่นำเอาประเด็นของชุมชนตนเองมาสร้างเป็นงานวิจัย นับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างแรงรูงใจและยกระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  ได้เป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ 

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์