คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เยี่ยมโครงการฝึกภาคสนามร่วม ปีการศึกษา 2561
Mon 24 Dec. 2018

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผศ.ดร.จรจีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ในการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2561 รวมถึงรับฟังการนำเสนอผลงานการศึกษาชุมชนและโครงการบริการของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ประมาณ 654 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอีกด้วย โดยในการดำเนินการโครงการได้มีการแบ่งนักศึกษาประจำอยู่ตามเขตหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านฝาง  จ.ขอนแก่น แบ่งเป็นทั้งสิ้น เขต ดังนี้ บ้านโคกงาม (เขต 1) บ้านโคกกว้าง (เขต 2) บ้านโคกงามและตำบลป่าหวายนั่ง (เขต 3) และบ้านป่าหวายนั่งและบ้านหนองเชียงซุย (เขต 4) สำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกภาคสนามร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานผ่านการเรียนรู้ชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลากรในสาขาต่างๆ สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับประชานทั่วไป เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและการปฏิบัติงานในชุมชน ตลอดถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน โดยตลอดโครงการฯ ได้มีคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้านจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก  ซึ่งการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 36 นี้ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20–27 ธันวาคม 2561 อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯ ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526