คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2561
Mon 24 Dec. 2018

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปี  2561  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งในปี 2561 มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น รวม 12 ด้าน  ดังนี้

1. ด้านการสอน

   1.1 ระดับปรีคลินิก   ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน

   1.2 ระดับคลินิก      ได้แก่  ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี  จิตรเพียร

2.  ด้านวิจัย ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา

                           รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล

3.ด้านนวัตกรรม

   3.1 สายผู้สอน        ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์

   3.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  นายวสันต์  จันทรสนิท

4. ด้านจรรยาบรรณ

   4.1 สายผู้สอน        ได้แก่  อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์

   4.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร

5. ด้านพัฒนานักศึกษา

   5.1 สายผู้สอน        ได้แก่  รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ

   5.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์

6. ด้านสนับสนุนการประกันคุณภาพ ได้แก่ นางสุพรรณี  ปูนอน

7. ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป ได้แก่ นางบุญเสริม  สมบูรณ์

8. ด้านสนับสนุนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางประภัสสร  ทิทา

9. ด้านบริการวิชาการและสังคม

   9.1 ประเภทวิชาการ  ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม

   9.2 ประเภทวิชาชีพ    ได้แก่  น.สพ.ศิวายุ  รัตนะกนกชัย

   9.3 ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย        ได้แก่  นายอรุณ  จำปาปุ้ง

10. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนาองค์กร

   10.1 สายผู้สอน      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์  คำพา

   10.2 สายสนับสนุน   ได้แก่  นางสุธิดา  จันทร์ลุน

11. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

   11.1 สายผู้สอน      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย

   11.2 สายสนับสนุน   ได้แก่  ทนพ.พิทัย  กาญบุตร

12.ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ นายพงศ์พันธุ์  พงษ์สะพัง