พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561
Fri 7 Dec. 2018

      เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2561  โดยมีผู้ได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาเอก 249 คน ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง 103 คน ปริญญาโท 922 คน   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4  คน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 205 คน  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  (ป.เอก 1) 63 คน ปริญญาตรี 5,836 คน รวม 7,382  คน  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวลา 09.00  น.   นายเตช  บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ  ในโอกาสนี้นางบุษบา  เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนางจารุวรรณ์  ไตรรัตนศิริชัย  ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนมหาวิทยาลัย ได้ถวายพวงมาลัยคล้องพระกร และผู้แทนหน่วยงาน ถวายพวงมาลัยคล้องพระกร จากนั้นจึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ
      เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี นายเตช  บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมได้เบิก  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์  และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามลำดับดังนี้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1. ศาตราจารย์เชจิ โอคาดะ   ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2. นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา   ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3. นายศุภชัย เจียรวนนท์   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. ศาสตราจารย์อเนก  กิจเจา ปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

5. นายอ๊อด  พงสะหวัน  ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบิหารกิจการสาธารณะ

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ    

1. ศาสตราจารย์อารันต์  พัฒโนทัย (ประเภทบุคคล)

2. มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ (ประเภทนิติบุคคล)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

1. นายสิทธิชัย  ลีเกษม 

รางวัลศรีมอดินแดง

1. ศาสตราจารย์สนั่น  จอกลอย  (ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ)

2. นางสาวเกษสุดา  เดชภิมล  (ประเภทบุคลากร สนับสนุน)        

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายปริญญา  เนตรคำ  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

      จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร  และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561     ความว่า

      “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้  ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน  ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ”
      “การปฏิบัติงานใดๆก็ตามให้บรรลุผลสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถแล้ว ความรับผิดชอบก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ คนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถเพียงใดหากปฏิบัติงานโดยไม่มีความรับผิดชอบ งานที่ทำก็อาจจะติดขัดล่าช้า หรือ บกพร่องเสียหาย ไม่อาจประสบความสำเร็จที่ดีได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในงานทั้งงานส่วนตน คือ การดำเนินชีวิต และ การประกอบอาชีพการงาน สร้างตัว สร้างฐานะ ทั้งงานส่วนรวม คือ งานที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมอยู่ด้วย งานในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่าย ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานส่วนรวม และ ผลสำเร็จของงานแต่ละส่วนย่อมประกอบกันขึ้นเป็นความสำเร็จของส่วนรวม บัณฑิตทั้งหลายมีความรู้ความสามารถเป็นสมบัติประจำตัวอยู่แล้ว จึงควรจะได้ตั้งใจปฏิบัติงานทั้งส่วนตน และ ส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง โดยระลึกเสมอไว้ว่าความรับผิดชอบนั้นเป็นคุณลักษณะประการสำคัญของผู้เป็นบัณฑิตแท้”

       “ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาในพิธีนี้  มีประสบความสุขความสวัสดีทั่วกัน”

       จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน 12 ราย   จากนั้นเสด็จฯออกจากอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง  ( วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 

ข่าว  / ภาพ :  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น