อธิการบดี ชื่นชมยินดีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 51-
Thu 6 Dec. 2018

วามสำเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 51 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 7,382 คน และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นั้น  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความชื่นชม

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทกคน  ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช 2561 จากที่พวกเราทุก ๆ คนได้ตั้งใจมุ่งมั่นมีความมานะ มีความพยายามเล่าเรียนตาทที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกหลักสูตร  ทกท่านได้มีความมานะพยายามบากบั่นจนสำเร็จการศึกษา ออกไปไปเป็นบัณฑิตที่ออกไปทำงาน สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ผมในนามทั้งของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาทุกคน ขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ คน ที่ประสบความสำเร็จหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าเมื่อท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการงานของทุกท่านแล้วแล้ว ก็จะย้อนกลับมานึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยกันพัฒนา มาช่วยกันสนับสนุน มาช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเป็นหลักให้กับประเทศชาติของพวกเราต่อไป”

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นย่อมเป็นดังปณิธานและปรัชญามหาวิทยาลัยขอนแก่น  “บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลสืบไป”

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู