อาจารย์-นศ.สาขาออกแบบร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยกระดับสินค้าของฝาก จ.ขอนแก่น
Thu 6 Dec. 2018

           โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงบูรณาการ ร่วมกับผู้ประกอบการ ในรายวิชา Basic Packaging Design หรือวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักบริการวิชาการและ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า การลดต้นทุน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ และทีมงานอาจารย์ที่สอนรายวิชานี้ โดยมี อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล , อาจารย์ภาคินี  เปล่งดีสกุล , อาจารย์มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี และอาจารย์อรรคพล ล่าม่วง ร่วมกับผู้ประกอบการโดย คุณ สุเทพ ช่างเกวียน ผู้ประกอบการขนมเปี๊ยะพิชญา ซึ่งเป็นหนึ่งในของฝาก จ.ขอนแก่น ที่มีลักษณะจุดเด่นถึง 3 ด้านด้วยกัน คือ
1.แป้งเหนียวนุ่ม ไม่แตกร่วง เลอะเทอะ ไม่ติดลิปสติกนิ่มฝีปาก
2.สามารถนำมาเข้าไมโครเวฟ อุ่นทานร้อนๆ ละมุนหอมยิ่งขึ้น ซึ่งปกติขนมอบ จะนำมาอบในไมโครเวฟไม่ได้(texture หรือรสชาติจะเสีย)
3. มี Omega 3.6.9 จากน้ำมันดอกคาโนล่า ( canola ) แคนนาดา ที่พอดีกับร่างกายต้องการคือ 3 : 1 ซึ่งน้ำมันดอกคาโนล่าผลิตได้ 4 : 1

           ด้วยคุณสมบัติที่เป็นจุดขาย จึงต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ดียิ่งขึ้นจึงเกิดโครงการบูรณาการกับรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดยฝีมือนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อช่วยกันพัฒนาแบบคัดเลือกแบบจนกระทั่งได้ผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นของแต่แนวคิด จำนวน 8 ผลงาน ดังนี้

1. รางวัล The best key-in-hand รางวัลความลงตัว (Ready to use) packaging and logo ลงตัว   นางสาวเกษนภา เทพมณี  , นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วทองเลี่ยม
2. รางวัล The best storytelling & functionalism :มีอัตลักษณ์โดดเด่นและฟังกืชั่นลงตัว   นางสาวศิริวรรณ สารีรัตน์ ,นายภาณุวัฒน์ สระบัวทอง , นายจิตพิสุทธิ์ ทองสัน
3. รางวัล The best solution for customer : สวยงามลงตัว ตรงกลุ่มเป้าหมาย  นางสาวพิชชาพร ดรหลักคำ , นางสาวสิริรัตน์ บัวมา
4. รางวัล The best clear design รางวัล Clearly Design ใช้งานได้จริง บอกบอกแยกแยะชนิดได้ชัดเจน   นางสาวชลธิชา พุทธสิม
รางวัลชมเชย consolation prize 4 รางวัล ได้แก่ 
1.รางวัลความตั้งใจ for Effort   นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร
2.รางวัลแนวคิดหรูหรา for luxury design   นายกิตติพัฒน์ โสภณประพาศ  , นางสาวเบญจวรรณ ฆารเจริญ
3. รางวัล For Identity and unique   นางสาวพีรดา บำรุงสงฆ์  , นายธนวัฒน์ สุขประเสริฐ
และรางวัล For character design   นายกัมพล ทรงหวายเหนียว

        ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีการประกาศผลมอบรางวัลเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักบริการวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 คณะเทคโนโลยีโดย ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ และผู้ประกอบการทางสาขาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณโครงการดี ๆ เช่นนี้มา ณ โอกาสนี้

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ  :  ข่าว
อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล  : ข้อมูลและภาพถ่าย
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์  : ตรวจทาน