พิธีประทานปริญญาบัตร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
Tue 4 Dec. 2018

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา2560 จำนวน 741 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
      โอกาสนี้ ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า “วิชาความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาสำเร็จจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมานั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่องาน ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และ ถือได้ว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นบุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาและได้ปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง แต่ละคนจึงควรตระหนักในบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพยายามให้เต็มกำลังที่ จะนำวิชาความรู้ซึ่งได้ศึกษาสำเร็จมานั้นไปใช้ปฏิบัติในงานให้บริการด้านสุขภาพให้บังเกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยอุดมคติ สติปัญญา และ ความรับผิดชอบ หากแต่ละคนมุ่งมั่นทำได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำพาตนตลอดจนงานให้บริการด้านสุขภาพไปสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้ตามที่มุ่งหมาย”
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวมาศ คุณล้านเถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทุกท่านที่กำลังมุ่งไปสู่การรับผิดชอบปฏิบัติการอันทรงคุณค่าเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของชุมชนสังคม ขอให้บัณฑิตได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสริมสร้างจรรโลงภาวะสุขภาวะของสังคม
       “บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา ปัญญา และ จริยา อันเป็นหลักในการดำริชอบประพฤติชอบและปฏิบัติชอบ เอกลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ เป็นผู้พร้อมในการทำงาน พร้อมในการรับใช้สังคม ชุมชน พร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ พร้อมในการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามพื้นฐานที่ได้ถูกหล่อหลอมเป็นอย่างดี ร่วมกับการหล่อๆในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งจะเป็นต้นทุนทำให้บัณฑิตทุกคน สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพ ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จตามความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบการงาน  เพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองแก่วิชาชีพ มุ่งมั่นปฏิบัติจนสุดกำลัง เสียสละถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อวิชาชีพการพยาบาลและสังคม ดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานโดยสมบูรณ์ตลอดไป”
         ทั้งนี้จากนโยบายความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ ร่วมผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนองนโยบายดังกล่าว เพื่อร่วมพัฒนาทางวิชาการ ประสานความร่วมมือในการ ใช้ทรัพยากรทางวิชาการ โดยรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 รวมจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาล ศรีมหาสารคาม ความร่วมมือที่ผ่านมาได้บรรลุผลสำเร็จดังปณิธาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเข้าไปดูเรื่องมาตรฐานของหลักสูตร และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าไปรับรองเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ทุกคนจะมีศักดิ์และสิทธิ์เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกประการ ซึ่งในปีการศึกษา2560 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 741  คน

 

 

 

ข่าว/ภาพ: รวิพร สายแสนทอง