คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
Tue 4 Dec. 2018

     ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน- วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ และกลุ่มวิชาสรีรวิทยาได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง จำนวน 6 ท่าน  นำดย  Dr.Vannaphone Puttana จากสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้าน Veterinary anatomy and physiology เป็นระยะเวลา 8 วัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือทางด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน