อุทยานวิทย์ มข.ผนึกกำลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเป้าอุตสาหกรรม 4.0
Mon 3 Dec. 2018

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวโดยการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ จากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคาร UNIT 1C ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 เชียงใหม่

          อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “SMEs Spin-Out to Tech Startup” เป็นการเดินหน้ายกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถทางการแข่งขันในภาคธุรกิจที่สูงขึ้น โดยผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ พร้อมสร้างโอกาสให้แก่ SMEs ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการงาน ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอีก 5 มหาวิทยาลัย เพื่อเร่งการพัฒนาในหน่วยธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยมีธุรกิจเดิมเป็นพี่เลี้ยง เสริมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ และขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมหรือเกิดอุตสาหกรรมใหม่

          ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ Startup เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC)  และอุทยานวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ร่วมลงนาม และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

          การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startup สามารถเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจผ่านกระบวนการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวพ้น กับดักรายได้ปานกลาง ทั้งในมิติการสร้างและส่งเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด และการจัดการเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

 

ข่าว : ณัฐกานต์  อดทน

ภาพ : จุฑาพร แก้วพลงาม