วนค.จัดพิธีเปิดพลิกโฉม NKC Library พร้อมรองรับการให้บริการ 24 ชั่วโมง
Fri 30 Nov. 2018

       พลิกโฉมห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย NKC Library Open House เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ห้องสมุด ดร.ช่อ วายุภักตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีเปิด NKC Library Open House พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการหลังจากปรับปรุงกายภาพให้เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ Learning Space ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด มี อ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานความเป็นมา และมี รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยระบบ Video Conference พร้อมทำพิธีเปิดร่วมกัน

        อ.ดร.ธณัชพร กิตติก้อง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ (Excellent Resources Center) และมีนวัตกรรมการบริการ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก นอกจากห้องสมุดในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนั้นสำนักหอสมุดยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาห้องสมุดวิทยาเขตหนองคายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน (Library for all) ด้วยการจัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ประกอบด้วยงบประมาณด้านการจัดหาวัสดุตำรา (ภาษาต่างประเทศ) และฐานข้อมูล E – Books ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรฯ ทำการปรับปรุงพื้นที่อ่านและห้องเรียนรู้กลุ่มย่อยพร้อมครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนั่งอ่านหนังสือ เพื่อสร้างบรรยายกาศในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงติดตั้งครุภัณฑ์ ได้แก่ Gate Access สำหรับผ่านเข้า-ออก และเก็บสารสนเทศการเข้าใช้บริการ ระบบประตูอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด สำหรับความปลอดภัยในทรัพย์สิน สำนักหอสมุดใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารวิทยาเขตหนองคายที่อนุญาตพื้นที่เพิ่มเติมให้ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคายเชื่อมต่อกับห้องเรียน ทำให้สามารถขยายพื้นที่บริการนักศึกษาทั้งในส่วนพื้นที่จัดเก็บหนังสือ และพื้นที่นั่งอ่าน

      ผศ. ดร. เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เผยว่า ก่อนอื่นผมขอชื่นชม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรของห้องสมุด ดร.ช่อ วายุภักตร์ ที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกายภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จัดพื้นที่นั่งอ่านที่มีบรรยากาศที่ดี สะดวก สบาย ทันสมัย และมีความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการแล้ว ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณจนสามารถเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต รวมไปถึงประชาคมชาวจังหวัดหนองคายและประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถเข้าถึงบริการ และทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการสร้างสังคมการอ่านให้แก่จังหวัดหนองคายได้อีกด้วย นับเป็นโฉมใหม่ของ Library for all ซึ่งห้องสมุด ดร.ช่อ วายุพักตร์ จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมเข้าสู่ตลาดงานของประเทศต่อไป

       นางสาวสุขวดี ศรีสำอางค์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาธรุกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้บอกเล่าความรู้สึกว่าชอบใช้บริการมากยิ่งขึ้นเยอะ ห้องสมุดพอปรับโฉมใหม่แล้วทำให้มีมุมใหม่ๆขึ้นเยอะ ทั้งมุมอ่านหนังสือเดี่ยว ห้องประชุมกลุ่มย่อย Smart TV ที่ทำให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาและดูสดชื่นมากขึ้น เหมือนรวมอะไรหลายๆอย่างไว้ในที่เดียว วันนี้ได้ทดลองใช้ปากกา 3D Pen แล้วชอบมาก เป็นอะไรที่แปลกใหม่และสนุกมากค่ะ

 

ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

ภาพ: นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์