ศูนย์นวัตกรรมฯ หนุนอาจารย์มข.สร้างสื่อการสอนรูปแบบ Mobile-base
Fri 30 Nov. 2018

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 . ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมหัวข้อ "การผลิตสื่อ Mobile-base Courseware" แก่คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน ในด้านการศึกษานั้นก็เช่นกัน ด้วยการนำเอานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว อยากเรียนรู้ ทำให้สื่อมีความน่าสนใจ ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ตลอดการอบรมนั้น มีการแนะนำเครื่องมือและฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ คอยให้ความช่วยเหลืออาจารย์อย่างทั่วถึง มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน

 

โดยการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่2 จากทั้งหมด 8 หลักสูตร ที่จะช่วยสนับสนุนให้อาจารย์นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งหลักสุตรที่เหลือประกอบด้วย

1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน Infographics 

2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Video – base Lesson 

3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน e-book 

4. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา 

5. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย e-Learning KKU 

6. หลักสูตรการใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริม Smart Teacher

 

ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ วิทยากร กล่าวว่า "การผลิตสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีนั้น เป็นการกระตุ้นผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้ดีมาก ตนได้ใช้จริงกับการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน ทำให้การเรียนการสอนสนุกขึ้นมาก และเครื่องมือที่ใช้นี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย อาจารย์สามารถใช้เองได้ง่ายๆ ได้สื่อที่มีคุณภาพ

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และบุคลากร มีผู้สนใจอยากจะเข้าร่วมการอบรมเพิ่มจากจำนวนที่เปิดรับสมัครอย่างมาก"

 

ท่านสามารถติดตามหัวข้อการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน http://ltic.kku.ac.th/new2016/ และหลักสูตรที่จะมีการอบรมครั้งต่อไปคือ การผลิตสื่อ Infographic ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

 

ข่าว/ภาพ : กมลพร อรรคฮาต