มข.จับมือ ม.แห่งประเทศกัมพูชา มุ่งเน้นวิชาการด้านกฎหมาย และการปกครอง
Wed 28 Nov. 2018

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้อนรับ Mr. Phalack kong คณบดีคณะนิติศาสตร์และบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  พร้อมด้วย   นักศึกษานานาชาติผู้เข้าร่วมอบรมกฎหมายลุ่มน้ำโขง ในโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมกฎหมายและระบบงานยุติธรรมของประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          โดยการมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำนักศึกษานานาชาติผู้เข้าร่วมอบรมฯ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลังจากนั้น เป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) ระหว่างคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ คณะนิติศาสตร์และบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศกัมพูชา (PUC-FLPA) ประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะในการศึกษาด้านกฎหมายและการวิจัย หลักสูตรนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และจะมีการจัดโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการการวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอกสารงานวิจัย โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสถาบัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน