มข.โชว์ นวัตกรรม ดันขอนแก่น สู่สมาร์ทซิตี้
Wed 28 Nov. 2018

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมต้อนรับ พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร และ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร กว่า 150 คน  ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปณิธานที่จะนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น  ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบาย Green and Smart Campus องค์กรที่บริหารจัดการอย่างชาญฉลาดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  หลายโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบนำพาจังหวัดขอนแก่นสู่ Smart City อาทิ โครงการ KKU Smart Learning โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Smart Agricultural นวัตกรรมบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลของเกษตรกรไร่อ้อย Smart โชห่วย ที่พยายามนำหลักการออกแบบร้านคุ้มชนให้ทันสมัยต่อสู้กับร้านสะดวกซื้อที่กำลังกลืนกินผูกมัดการซื้อขายเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งหากทำสำเร็จจะถือเป็นโครงการนำร่องระดับชาติ  โครงการ Smart Parking บริการที่จอดรถอัจฉริยะ  และนวัตกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง”
        ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นกำลังก้าวเข้าสู่ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ  ตามที่นโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) จังหวัดขอนแก่นจึงเป็นต้นแบบในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things: IOT) เข้ากัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตทุกด้าน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเมือง โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนนำในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  และยังเป็น Smart Campus ที่เป็นต้นแบบนำร่องให้เกิด Smart City  ซึ่งจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในการที่จะพัฒนาร่วมกัน
        ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” และ “การขับเคลื่อนขอนแก่นสู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าอนุภาคลุ่มน้ำโขง” โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ โครงการ KKU Smart Lerning นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ Smart Parking ที่จอดรถอัจฉริยะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ สามารถตรวจสอบสถานะการเข้าจอดของรถผ่านแอปพลิเคชันได้  โครงการ Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะ ระบบแจ้งเตือนปริมาณขยะ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุก ๆ วันเพื่อการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะพาจังหวัดขอนแก่นก้าวสู่ Smart City ในที่สุด

 

 

 

ข่าว : กนกพร  หลักคำพันธ์

ภาพ : วีระพงศ์ คณะศิริวงษ์