ความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Wed 28 Nov. 2018
        วันที่  27 พฤศจิกายน 2561ที่ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับ โรงพยาบาลขอนแก่น โดย พญ.นาตยา มิลส์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ธวัชชัย เทียมกลาง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.ศิริณา  ศรัทธาพิสิฐ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น รศ.พญ.จิราภรณ์  ศรีนัครินทร์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำชุดที่หนึ่ง รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำชุดที่สอง ผศ.พญพรรณทิพา ว่องไว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน
        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงพยาบาลขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สู่มาตรฐานสากล มีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและดำเนินการ สร้างความมั่นใจให้กับอาสาสมัครการวิจัยและเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านวิธีการและการบริหารจัดการ
       หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว พญ.นาตยา มิลส์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าความร่วมมือหลักๆที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงคือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางด้านวิจัยร่วมกัน ซึ่งเหตุผลสำคัญของการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจากการมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กัน ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันช่วยเหลือกันมาโดยตลอดทั้งด้านการวิจัย ซึ่งการวิจัยในมนุษย์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความละเอียดอ่อน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการทำวิจัยสั้นลงซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วย
      “เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประเทศเราขาดแคลนผลงานวิจัยที่ดีมีประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข แม้ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเล็กๆแต่เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาความรู้ใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคมประเทศชาติ ลดการพึ่งพาทางเทคโนโลยีต่างชาติ  ซึ่งผลจากการลงนามความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรองให้กับผู้ทำวิจัยแล้วผลการรับรองนั้นสามารถทำการทดลองวิจัยได้ในโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งนักวิจัยทุกคนมีความต้องการ ส่วนในระยะยาวจะมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ”พญ.นาตยา มิลส์ กล่าว
     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงพยาบาลขอนแก่น มีระยะเวลา 3 ปี

ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์