ห้องสมุดโชว์นวัตกรรมสุดเจ๋งให้ผู้ศึกษาดูงานจาก ว.ป้องกันราชอาณาจักร
Tue 27 Nov. 2018

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Living อาทิ Smart Parking, ระบบวิเคราะห์การใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยี IoT (Library Occupancy and Space Analytics by IOT) , SmartApp Indoor Tracking, 3D Cultural Landscape , Smart Agricultural และ Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะ นวัตกรรมที่หลายส่วนให้ความสนใจ นวัตกรรม Smart Living ถูกนำมาจัดนิทรรศการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” และ “การขับเคลื่อนขอนแก่นสู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าอนุภาคลุ่มน้ำโขง” เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และในเวลา 13.30-14.00 น. รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ KKU Smart City กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Emerging Technology) มาประยุกต์ พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการในห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานภายในห้องสมุด อาทิ Smart Parking, ระบบวิเคราะห์การใช้พื้นที่ในสำนักหอสมุดด้วยเทคโนโลยี IoT (Library Occupancy and Space Analytics by IOT) , SmartApp Indoor Tracking, 3D Cultural Landscape , Smart Agricultural และ Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะ นวัตกรรมเหล่านี้ถูกนำมาใช้งานจริงภายในสำนักหอสมุด และพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิยิ่งขึ้นไป สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้าน Smart Learning Smart Living ของการเป็น Smart and Green University