นศ.พ.จารุพงษ์ แสงบุญมี คว้าทุนพระราชทาน"เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
Tue 27 Nov. 2018

            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ศ.คลีนิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และศ.กิตติคุณ.นพ.lมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561  

            โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการคัดเลือก โครงการฯ  เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่มีคุณสมบัติจะนำรายชื่อแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน  

            เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย จาก 9 สถาบัน  จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย โดย ผู้ได้รับพระราชทาน 5 ราย ได้แก่  นายจารุพงษ์  แสงบุญมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายกัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายปุญญภัทร มาประโพธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  นางสาวพิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสรวงสรรค์  สุภาพล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

            ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  กล่าวว่า  " เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี เป็นการสร้างนักวิจัยและนักพัฒนารุ่นใหม่ด้านสุขภาพให้มีทักษะการทำงานระดับโลก  รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับพระราชทานทุน 48 คน จากคณะแพทยศาสตร์ 7 แห่ง ปีนี้มี 5 คน เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม และมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติ   ซึ่งผู้ได้รับทุนแต่ละคนมีความสนใจในเรื่องปัญหาทางการแพทย์ ทั้งโรคอ้วน โรคหัวใจ เบาหวาน โรคประสาท การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แพทย์ศึกษา การดูแลผู้สูงวัยครบวงจร การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและนอกระบบ  ซึ่งเรื่องที่ผู้ได้รับพระราชทานทุนเสนอจะมีส่วนผลักดันความก้าวหน้าโรงเรียนแพทย์ที่จบและทำงาน อีกทั้งเชื่อมโยงการแพทย์ไทยกับต่างประเทศ เปรียบเหมือนแอมบาสเดอร์ให้คนไทย แพทย์รุ่นใหม่เหล่านี้เก่งจริง ๆ "

            ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวว่า  “การประกาศผลรางวัลเยาวชนเจ้าฟ้ามหิดลในปีนี้มีนิสิต/นักศึกษาแพทย์ได้รับรางวัล 5 คนจากคณะแพทยศาสตร์4 สถาบัน คือ ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รามาธิบดี และขอนแก่น นักศึกษาแพทย์จารุพงษ์ แสงบุญมี เป็นนักศึกษาแพทย์คนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รางวัลนี้ นักศึกษาแพทย์จารุพงษ์ จะไปศึกษาบทบาทของ cyclin และ cyclin dependent kinase เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ที่ Dana-Farber Cancer Institue, Harvard Medical School  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศคือ Prof. Peter Sicinski และอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยคือ ศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์คำ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์จารุพงษ์ด้วยครับ”

            จารุพงษ์ แสงบุญมี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เผยว่า  “รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561  โดยจะใช้ทุนนี้ในการไปเพิ่มพูนทักษะด้านการทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปี โดยนับระยะเวลาที่ไปทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นระยะเวลาการทำงานใช้ทุนตามข้อสัญญาการเป็นแพทย์ที่ได้ทำไว้กับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ตนสนใจเรื่องบทบาทของโปรตีน cyclins และ cyclin dependent kinases ในสภาวะกลูโคสสูงในโรคเบาหวานเพื่อศึกษาแนวทางการใช้เป็นโมเลกุลรักษามะเร็งท่อน้ำดี เพราะในภาคอีสานมีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในโลก และร้อยละ 50 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอีสานเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย มีสถิติเสียชีวิตสูงสุด ซึ่งไม่ใช่ปัญหาในอีสาน แต่เป็นปัญหาสาธารณสุขต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ตนจะไปศึกษาเรื่องนี้ และหลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ จะกลับมาประจำภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ พร้อมแก้ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นที่ถูกมองข้ามมานาน”

            นับเป็นโอกาสของ นักศึกษาแพทย์ จารุพงษ์ แสงบุญมี ผู้ที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์  และได้รับส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ จากโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  และเป็นโอกาสอันดีที่มหาววิทยาลัยขอนแก่นจะมีแพทย์ผู้ได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการแพทย์จะได้มาทำงานแก้ปัญหาสาธารณสุข ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ   :   https://www.thaipost.net   

เรียบเรียง   :   วัชรา   น้อยชมภู