มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนภาคอีสาน ต่อเนื่องปีที่ 15
Tue 27 Nov. 2018

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย แก่นักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ภายในงานมีคณาจารย์และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา
          โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย มีวัตุประสงค์เพื่อ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นําความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนา ชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต
        รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้สึกยินดีและขอขอบคุณมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 เพราะเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว มูลค่ามากว่า 50 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิฯ ยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 140 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท
       “นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการสนับสนุน ในนาม
ทุนนักศึกษาพยาบาลมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทยทุนละ 72,000 บาท ต่อปี จำนวน 14 ทุน ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 20 ราย และเข้าทํางานในโรงพยาบาล ประจําอําเภอ และประจําจังหวัดตามภูมิเนาตนเอง ซึ่งถือได้ว่านักศึกษาทุนทุกคนได้กลับคืนถิ่น เพื่อบริการและพัฒนาสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองอย่างสมบูรณ์”  รศ.ดร.เพียรศักดิ์  กล่าว
        นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ว่า การมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นพันธกิจของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยมีแนวคิดว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้สําเร็จการศึกษาจะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และนําความรู้ที่ได้กลับมาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้คําปรึกษา ดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจบการศึกษา และขอส่งความปรารถนาดีไปยังเด็กนักเรียนทุกคน เมื่อเราเป็นคนมีความมานะพยายาม ประพฤติปฏิบัติตนให้ เกิดประโยชน์ สิ่งนี้จะนําความเจริญอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และประเทศชาติประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าว
       นางสาวศศิพร คำลือ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับทุน เผยถึงความรู้สึกว่า ดีใจที่ได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเศไทย ที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อ เพราะทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่มีเงินที่จะส่งเรียน ซึ่งต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และถ้าเรียนจบแล้วจะไปพัฒนาชุมชน ตามปณิทาน พยาบาลของพระราชารักในการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในดินแดนทุรกันดาร ช่วยเหลือคนที่ยากไร้ไม่มีเงินไปรักษา ให้เขามีโอกาสเหมือนคนทั่วไปนางสาวศศิพร กล่าว
          นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เจ้าของเพจ น้องธันย์ สาวน้อยคิดบวก ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนทุนให้ตระหนักถึงความสำคัญของโอกาสและการศึกษา
         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความซาบซึ้งในความกรุณาของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ด้วยดีเสมอมา และจะได้ดําเนินการ พัฒนาแนวทางการบ่มเพาะให้ผู้ที่ได้รับทุน ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิฯ ตั้งไว้สืบไป
 

ข่าว/ภาพ : กนกพร หลักคำพันธ์  นักศึกษาสหกิจศึกษา กองสื่อสารฯ