คณะสังคมศาสตร์ฯ และม.ทักษิณ แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์
Tue 27 Nov. 2018

               วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา นิลประพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ดร.วิชชาญ จุลหริก และดร.ชัยณรงค์ วงศ์พานิช พร้อมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 21 คน

               โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนด้านจัดการภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนาเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ตลอดจนบูรณาการและเน้นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการเรียนการสอนทางรัฐศาสตร์

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์