มข.จัดนิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ เข้าใจง่าย ได้ความรู้
Mon 26 Nov. 2018

          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดนิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมี อาจารย์ ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักศึกษา กว่า 50 คน  ณ บริเวณโถงทางเดินโรงอาหาร คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
          การจัดนิทรรศการสื่อการศึกษาทางการแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีทักษะประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ และ การแก้ปัญหา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อทางการแพทย์ของนักศึกษาแก่บุคคลทั่วไป และ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆของ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          อาจารย์ ดร. ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ โดยมีการฝึกปฏิบัติและการแก้ปัญหาเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานจริง  ในการพัฒนาผลงานเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชา และวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา รวมไปถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบุคลากรทางการแพทย์ และ บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันสามารถรับข้อมูลได้อย่างเข้าใจง่าย น่าสนใจ  และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย
          “เนื้อหาของหลักสูตร นักศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 มีวิชานิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วิทยาทางการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานที่จำลองการทำงานจริงด้วยตนเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และ ได้แสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการผลิตสื่อทางการแพทย์รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้เรียนตั้งแต่ปีที่ 1-3 มาสร้างผลงานที่น่าสนใจและมีประโยชน์เช่น วิชาการผลิตงานถ่ายภาพทางการแพทย์ วิชาออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ วิชาการผลิตภาพเคลื่อนไหวทางการแพทย์ วิชาการผลิตหุ่นยนต์จำลองทางการแพทย์ และ วิชาอื่นๆมาผสมผสานการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”อาจารย์ ดร. ปิยนัส กล่าว
           น.ส.ศศิธร สูงนารถ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1ใน นักศึกษาที่แสดงผลงานเผยว่า ตนเองจัดนิทรรศการนำเสนอแอปพลิเคชัน Travel Medicine ซึ่งเป็น Application ที่เป็นตัวช่วยในการให้ข้อมูลถึงวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี สำหรับนักท่องเที่ยว
           “การท่องเที่ยวของชาวไทยได้รับความนิยมมากขึ้นทุกๆปี จากการศึกษาในอดีตพบว่าปัญหาสุขภาพในนักท่องเที่ยวโดยรวมทั้งการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยมีจำนวนสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ เนื่องจากบางพื้นที่สภาพภูมิประเทศเป็นที่ห่างไกลยากต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์มีน้อย จึงได้ศึกษาข้อมูลและจัดทำแอพพลิเคชั่นให้ความรู้สุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อดูแลตนเองจากสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการให้ข้อมูลถึงวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีผลงานของเพื่อนนักศึกษาอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจ เชื่อว่าการแสดงผลงานในวันนี้จะเป็นการฝึกประสบการณ์  และยังทำให้ประชาชนรู้จักวิชาชีพด้านนี้เพิ่มขึ้นด้วย”น.ส.ศศิธร กล่าวปิดท้าย
           ทั้งนี้การจัดนิทรรศการฯ  ประกอบด้วยการนำเสนอแอพลิเคชัน สื่อสิ่งพิมพ์  หุ่นจำลอง สื่อแอนิเมชัน  โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณโถงทางเดินโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์อาหารและบริการคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น