มข.อบรมเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์บ่มความรู้ นศ.
Wed 10 Oct. 2018

       เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาหัวข้อ การเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  โดยมี ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       การสัมมนาหัวข้อ การเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากร ในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ กับ บุคลากร ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
       ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี  ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหุ่นยนต์ Center of Robotic excellence โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมอยู่ด้วย ซึ่งทางรัฐบาลหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ออกระเบียบต่างๆเพื่อจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมากขึ้น
       “เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนจบออกไปทำงานในอุตสาหกรรม และ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงประโยชน์และสิทธิประโยชน์ต่างๆทางกฎหมาย เมื่อมีการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ หุ่นยนต์ จึงจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านงานวิจัย สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม”ศาสตราจารย์ อภิรัฐ กล่าว
        การสัมมนาแบ่งเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยในภาคเช้า มีการบรรยายหัวข้อ “การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย connected industries เพื่อเข้าสู่ SME 4.0”  โดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีส่งเสริมอุตสาหกรรม หัวข้อ “ทำไมต้องใช้ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม” โดย นายธนารักษ์ โกศัลวิตร Vice President บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) ภาคบ่าย เป็นการเสวนา หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์”  โดยตัวแทน CoRE ตัวแทน BOI