อาจารย์มข.ร่วมเวทีประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส "วันครูโลก 2561”
Fri 5 Oct. 2018

          วันที่ 5 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันครูโลก ประจำปี 2561 (World Teachers’ Day 2018 Forum) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ” Theme: The Right to Education Means the Right to a Qualified Teacher  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา ในการกล่าวต้อนรับและเปิดงาน  ซึ่งมี Mr.Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และ Dr.Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมพิธีเปิดและร่วมเสวนาเชิงนโยบาย เรื่อง “สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ”

           จากนั้น เวลา 11.00-12.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับเชิญให้ขึ้นเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา  นางคำพันธุ์ ตุลากัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว  นายศุภวัจน์ พรมตัน ครูโรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

          โดยในงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 450 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ กรรมการ หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

 

 

ข่าว  พีรณัฐ  เอี่ยมทอง

ภาพ  ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น