APEC ICER ศึกษาศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ กว่า 13 ประเทศเข้าร่วม
Tue 11 Sep. 2018

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบอรบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุม  APEC-Khon Kaen International Symposium ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2561 International Conference on Education Research (ICER) ครั้งที่ 11  ณ คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2561

โดยพิธีเปิดในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันด้านการศึกษาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจาก 5 ประเทศได้แก่ Universtiy of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น, State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย, Mindanao State University-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์, The Education University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, Central University of Technology Free State ประเทศแอฟริกาใต้ และ Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ ขึ้นกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมการประชุม


รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ กล่าวว่า “ในนามของมหาวิทยาลัย นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการประชุมที่รวบรวมเอาผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา และนักวิจัย จากประเทศต่างๆ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทย และผู้ที่สนใจและให้ความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเอาไว้ ทำให้เห็นว่าทุกท่านได้แสดงถึงการให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกท่าน นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่าในอนาคต”


รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “ในปีนี้ซึ่งถือเป็นปีแห่งการครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ทางคณะฯ ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งแบ่งเป็น 2 การประชุมได้แก่ APEC-Khon Kaen Internation Symposium และ International Conference on Edcautional Research (ICER)

APEC-Khon Kaen Internation Symposium เป็นโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเป็นเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับประเทศญี่ปุ่น โดย University of Tsukuba ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Bridge 12 years of APEC Lesson Study to InMside High Quality Curriculum for Digital Economies ซึ่งมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกเอเปคเข้าร่วม 24 ท่าน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากแอฟริกาใต้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในส่วนของการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Edcautional Research (ICER) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบ 50 ปี ภายใต้หัวข้อ Innovations for Capacity Building and Networking เพื่อเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาจากชาติต่างๆ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว แอฟริกาใต้ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจากหลายสถาบันทางการศึกษาในประเทศไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อพร้อมรับความท้าทายทางการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากมีการนำเสนอผลงานแล้วยังมีจัดสัมมนากลุ่มย่อยจากผู้เชียวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทางการศึกษา และยังจัดให้มีกิจกรรม OPEN CLASS จากครูประเทศญี่ปุ่นและครูไทยในรายวิชาคณิตศาสตร์”


Prof. Lee Hee-chan อธิการบดี ของ Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า “การได้มีความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้เราได้ขยับบทบาททางการศึกษาระหว่างประเทศของ Korea National University of Education ให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับและขอชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความร่วมมือกับนานาประเทศทางการศึกษามาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี โดยในเร็วๆ นี้ กำลังจะเริ่มโครงการที่สำคัญมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO ซึ่งเป็นร่วมกันระหว่าง Korea National University of Education และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะทำให้กระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต


การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี APEC&ICER 2018 ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, Universtiy of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น, State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย, Mindanao State University-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์, The Education University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, Central University of Technology Free State ประเทศแอฟริกาใต้, Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้, สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 194 ผลงาน โดยเป็นผลงานจากชาวต่างชาติ 138 ผลงาน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า 128 ผลงาน นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 66 ผลงาน และยังมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน