มข.จัดสัปดาห์วันวิทย์ฯ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”เสริมความรู้เยาวชนยุค4.0
Tue 7 Aug. 2018

       วันนี้ (7สิงหาคม2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้ายเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม  เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ แถลงข่าวร่วมกัน โดยมีสื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก
       รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม หรือเรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติ  โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีง่านสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันทุกปี  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พยายามให้นักศึกษามีบทบาทได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่น้องๆ เด็กนักเรียนในภูมิภาคอีสาน เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ใช่มีเฉพาะในตำราเรียน แต่วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 
       “นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังสนับสนุนให้เด็กไทยได้มีความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และกำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำคัญให้กับเด็กอีสาน และประชาชนทั่วไป ในฐานะสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยซึ่งเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย ได้มุ่งวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคอีสานมาโดยตลอด และเชื่อว่าวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ จะสามาระยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต”
        ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า  การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปี 2561 นี้ เป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าใจวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่สาธารณะอย่างแพร่หลาย สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้ายเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม 
         ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เด็กและประชาชนทั่วไปเข้าใจวิทยาสาสตร์มากขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสครบรอบ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย  หมายรวมถึงครบ 150 ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ได้ทำนายว่าจะเป็นการเกิด ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จากวันนั้นถึงวันนี้ พระปรีชาสามารถของพระองค์ได้ประจักษ์ชัด กว่า 150 ปีแล้ว  สร้างความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ 
         ภายในงานมีการจัดนิทรรศการรำลึก 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย  เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย   และมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ทักษะคอมพิวเตอร์  การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ  ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข่าว / ภาพ : จิราพร ประทุมชัย