มข.จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ปีงบประมาณ61 คับคั่งกว่า 77 ชิ้นงาน
Mon 6 Aug. 2018

          ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยกองบริหารงานวิจัย  จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.วิชัย.อึงพินิจพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการวิจัยพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มีนักวิจัย คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ  ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
          จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากหมวดเงินรายได้ หาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และติดตามการดำเนินโครงการวิจัยสำหรับผู้ที่ได้รับทุนจากหมวดเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการวิจัยพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจสำคัญที่บุคลากรจะต้องตระหนักและจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ การบริการแก่สังคม
         “มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจำนวนไม่น้อยสำหรับเป็นทุนสนับสนุนด้านการวิจัย แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่การตีพิมพ์พิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการนำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตบรรยายการนำเสนอโดยมีผู้วิพากษ์ การจัดอภิปรายพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาโครงการวิจัย มีเสนอผลงานวิชาการรวมทั้งสิ้นจำนวน 73 ผลงาน  จากนักวิจัยที่ได้รับตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนวิจัย แสงซินโครตรอน  ทุนส่งเสริมผลงานวิชาการวิทยาเขตหนองคาย และ ทุนอุดหนุนทั่วไป  ซึ่งแบ่งเป็น การบรรยายจำนวน 26 ผลงาน  การแสดงโปสเตอร์   จำนวน 47 ผลงาน นอกจากนี้ได้ยังได้รับเกียรติจาก  ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษหัวข้อ วิจัยไม่ยากอย่างที่คิด สู่แรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ซื่อเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จะได้ทั้งแรงบันดาลใจ และแนวคิดในการนำไปพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างแน่นอน” รศ.ดร.วิชัยกล่าว
           ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก กอปรกับปณิธานในการเป็นศูนย์รวมทางความคิด เป็นสติปัญญาของสังคม ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา มหาวิทยาลัยจึงได้ ดำเนินโครงการต่างๆเกี่ยวกับการวิจัยมากมาย อาทิการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสนับสนุนทุนวิจัยหลายประเภทขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการวิจัย โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งนักวิจัยใหม่และนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทั่งปีงบประมาณปัจจุบันมีนักวิจัยที่ได้รับทุนดังกล่าวจำนวนมากกว่า 500 ทุน  ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ออกสู่สาธารณะและเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะหรือสาขา   กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกต่อไป ศ. ดร. ศุภชัย กล่าว