มข. ผนึก 13 หน่วยงานรัฐ MOU พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
Fri 6 Jul. 2018

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ลงนามในบันทึกข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้มี 9 มหาวิทยาลัยและ 4 หน่วยงานรัฐ ที่ร่วมบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเช่นกัน ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศ อาทิ ให้ประชาชนมีน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาสำหรับการอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
        “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสูง กระทรวงฯ จึงเทียบเชิญให้บันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ให้ดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาสำหรับการอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายพัฒนาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงทั้งด้านอาหาร พลังงาน  และน้ำ  โดยยึดหลักการใช้องค์ความรู้ กระจายการพัฒนาภายใต้การพัฒนาเชิงพื้นที่ และใช้เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน”
        ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆ โดยยึดหลักการทำงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายพัฒนาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคงทั้งด้านอาหาร พลังงาน  และน้ำ 
        “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค และสร้างความเท่าเทียมของประชาชนในการเข้าถึงน้ำสะอาด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยหน่วยตรวจวิเคราะห์และองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค และ ในหน่วยงานส่วนต่างๆ จึงได้จัด พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นไป”