หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประชุมสัญจรที่ มข.
Wed 13 Jun. 2018

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  คณะผู้บริหารหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้า ซึ่งได้เข้าใช้ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่นสัญจร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นร่วมกัน

                นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  กล่าวว่า “หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเป็นภาคเอกชนที่ขาดความใกล้ชิด ความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เพื่อจังหวัดขอนแก่น อันเป็นเป้าหมายที่มีความใกล้เคียงกับหอการค้าฯ ที่จะพัฒนาเมือง และเศรษฐกิจ  ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้ให้ความสำคัญกับทางชุมชน ภาคปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการบริหารงานที่มีข้อจำกัด ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ และงบประมาณ   หากร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซึ่งจะอยู่ไปตราบนาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ องค์ความรู้ ทางวิชาการ กำลังคน มีงบประมาณดำเนินงาน   ที่ผ่านมา หอการค้าฯ ได้พิสูจน์ให้กับส่วนราชการ รวมทั้งภาคประชาชน  ได้เห็นถึงความตั้งใจและเป้าหมายการทำงานของเราในฐานะผู้ทำการค้ารุ่นใหม่ที่จะทำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  ถ้าเมืองได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ แต่หอการค้าฯ ขาดเครื่องมือ กำลังคน และงบประมาณ  การบริหารงานอยู่ในข้อจำกัด  อันเป็นที่มาของการมาพบอธิการบดี เพื่อสร้างความร่วมมือ และบอกเล่าบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนเมือง มานำเสนอผลงานหลายเรื่องให้เป็นที่รู้จัก และหวังขับเคลื่อนงานเป็นแผนร่วมกัน มีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ มีศักยภาพและเป้าหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

                รศ.ดร.กิตติชัย   ไตรรัตนศิริชัย   กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี 23 คณะวิชา 3 วิทยาลัย  ที่วิทยาเขตหนองคายมี 4 คณะวิชา มีอาจารย์กว่า 2,000 คน  เป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอก 80%  ซึ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  มีบุคลากรสายสนับสนุนราว  9,000 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจุดเด่นตรงที่มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และโรงพยาบาลทันตกรรม เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ล่าสุดในปีนี้  เราสร้างศูนย์การแพทย์ภูมิพล เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งขยายจาก 1,200 เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาด 5,000 เตียง  โดยจะมีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนมาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นผู้จัดหาเอง  ในภาพรวมของนักศึกษา เรามีนักศึกษาเกือบ 40,000 คน  25%  หรือราว 8,000 คน เป็นเด็กขอนแก่นมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดประกอบด้วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เหลือเป็นเด็กอีสาน 90 %  ซึ่งตอบโจทย์การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาและเปิดโอกาสให้คนอีสานเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงได้   อีก 10%  เป็นเด็กจากกรุงเทพฯ ภาคกลาง  ภาคเหนือ และภาคใต้   คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเด็กจากภาคอื่นให้ความสนใจมาก เป็นที่นิยมระดับประเทศ โดยเฉพาะพวกเลือกอินเทิน จะเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสอนที่คณะแพทย์จำนวนมากมาก”

รศ.ดร.กิตติชัย  กล่าวต่อไปว่า  “ในเรื่องของงบประมาณได้รับงบแผ่นดิน 6 พันล้านบาทต่อปี มีงบประมาณของมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 8-9 พันล้าน   ยอดรวม หมื่นสี่-หมื่นห้าพันล้าน เป็นงบประมาณใช้ในการดำเนินงานโดยใช้ในจังหวัดขอนแก่นเป็นหลัก  การทำงานบริการด้านวิชาการนั้น ใช้โจทย์วิจัยเป็นโจทย์ปัญหาในพื้นที่เป็นหลัก เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เราทำผลงานเผยแพร่ด้านมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับ คนอีสานเป็นค่อนข้างเยอะ EU ให้งบประมาณมา 1 ล้านเหรียญยูโร  เพื่อให้เราไปเก็บข้อมูลในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลโดยเฉพาะในสปป.ลาว จากวัฒนธรรมการกินเหมือนคนอีสาน น่าเชื่อว่าจะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับเหมือนคนไทยอีสาน   หลังจากทำโจทย์วิจัยเสร็จ  ก็นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในภาคอีสานเยอะ  เราทำความร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหา  โดยการทำต้นแบบในการที่บ้านอยู่ใกล้เขื่อนแต่ไม่มีน้ำใช้ คนในชุมชนไม่มีรายได้ เราก็ไปทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมา มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี    เราไปแก้โจทย์ปัญหาความยากจนในเขต 4 จังหวัด ในจ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์  ทำให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้โดยใช้องค์ความรู้คณะเกษตรศาสตร์ ด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์    เราได้ทำโครงการแก้ปัญหาการศึกษาให้รัฐบาล โดยได้รับงบประมาณ 180 ล้านบาท โดยทำทั่วภาคอีสาน  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการหลายร้อยโรงเรียน มีครู และนักเรียน 3-4 หมื่นคนเข้าร่วมโครงการ  เกิดผลดีจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการอยากให้ขับเคลื่อนเป็นโครงการ KKU Smart Learning แบบเดียวกันทั้งประเทศ ในระดับปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ดูแลให้ครบวงจร ระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตฯดูแล   ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ดูแล ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำโรงเรียนเตรียมวิศวกร โดยเอานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนเตรียมเป็นวิศวกร โดยเลือกโรงเรียนมิ่งเมือง ต.เมืองเก่า มาใช้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ใช้หลักสูตรและนวัตกรรมของญี่ปุ่นสอนและจบระดับอนุปริญญา ถ้าเรียนต่ออีกสองปีจะจบระดับปริญญาตรี   เมื่อจบแล้วบริษัทประเทศญี่ปุ่นก็จองตัว และการันตีว่าได้งานแน่นอน ซึ่งรัฐมนตรีศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมมอบหมายให้รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  และคณะเข้าพัฒนาหลักสุตรต่อไป    ในบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น  มีนโยบายทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีคุ้มสีฐานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และศาสนา มีพระไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  มีเส้นทางสวนไทร เป็นเส้นทางธรรมชาติวิทยา  และขณะนี้กำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดเสร็จในสิ้นปี 2561  สัปดาห์หน้า สถาบันดาราศาสตร์จะเข้ามาเจรจาขอใช้พื้นที่ตั้งสถาบันโดยจะสร้างหอดูดาวด้วย”

                การประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่นสัญจร จึงเป็นความร่วมมือที่ดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ และภาคประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู