มข.หนองคาย ร่วมกับ สสวท. จัดงาน“สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”
Tue 12 Jun. 2018

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 61 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

               กิจกรรมงาน “สนุกวิทย์  KIDS  สร้างสรรค์” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล  มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในระดับอำเภอ และระดับตำบลของแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนของประเทศให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทศวรรษที่ 21 ประสบการณ์การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพื่อการทำงานในอนาคตอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมารตรฐาน สสวท.

               ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียนของจังหวัดหนองคาย ให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมโยงทักษะความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ

               นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวในพิธีเปิดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ว่าการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกำลังคนในจังหวัดหนองคาย ให้มีความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก และเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในอนาคต งาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่จัดขึ้นนี้จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ของ จังหวัดหนองคาย ให้เล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและอาชีพของลูกหลานในอนาคต

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่าการจัดกิจกรรม “สนุก วิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และรับรู้ในโครงการต่างของ สสวท. ที่จะนำลงสู่โรงเรียนคุณภาพฯ อันจะส่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อชีวิตและอาชีพ สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศวรรษที่ 21  ตลอดจนช่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองที่เป็นกำลังสำคัญ ของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายยินดีให้ความร่วมมือกับ สสวท ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท และยินดีเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ ในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายอย่างเต็มที่  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการศึกษาในระดับโรงเรียน

               รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและกระจายโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ มุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัด

               สำหรับงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” มุ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้ให้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียนในระดับจังหวัด ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชานี้และสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะรองรับอนาคต  สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิต ชุมชน สิ่งแวดล้อมและประเทศไทยได้