สถาปัตกรรมศาสตร์ มข.จัดสัมมนาพัฒนาวิชาชีพและการศึกษา
Fri 8 Jun. 2018
          วันที่8มิถุนายน 2561 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร  (Building Information Modeling Technology : BIM) ให้กับคณาจารย์ สถาปนิก นักศึกษาที่อยู่ในแวดวงหรือศึกษาในด้านสถาปัตกรรมศาสตร์จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตลอดจนการเตรียมความพร้อม และทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงการทำงานในวิชาชีพจากรูปแบบเดิม สู่การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM.Technology)ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิทยากรหลักได้แก่ ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยากรจากตัวแทนบริษัทผู้พัฒนาซอฟแวร์BIMชื่อดังอีกจำนวน4ท่าน
          ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ทิศทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เป็นแนวโน้มทิศทาง ของโลกคือต้องสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้ ดังนั้นในต่างประเทศเน้นหลักสูตรให้ทุกคนก้าวไปสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะในระยะหลังที่เราพูดถึง Artificial Intelligence: AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่เข้ามาทดแทนการคิดวิเคราะห์ของคนซึ่งในแวดวงวิชาชีพสถาปัตยกรรมก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้ได้เข้ามาให้เราต้องจับตามอง เพราะมันสามารถทำงานแทนเราได้เพียงเราใส่ข้อมูลเงื่อนไขลงไป คอมพิวเตอร์จะสร้างรูปแบบทางเลือกขึ้นมาเองอย่างถูกต้องให้เราเลือกหยิบไปใช้ได้เลย จนเรียกว่ามันได้คิดแทนเราไปแล้ว แต่หากเราสามารถพัฒนาโปรแกรมขึ้นได้เองเราจะสามารถควบคุมการทำงานและมีความเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่สูงกว่าได้  สำหรับ Building Information Modeling Technology : BIMจะเป็นทางเลือกให้งานของเรามีความสะดวกรวดเร็วครอบคลุมเงื่อนไขของการออกแบบในลักษณะ 3 มิติซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ รวมทั้งนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงหากได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้งาน
         ในปัจจุบันรูปแบบการทำงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้หันมาใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทำงานในลักษณะ ๓ มิติภายใต้ เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology) หรือ BIM. Technology จากเดิมที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการวาดหรือขีดเขียนด้วยมือ หรือออกแบบ-เขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 มิติ เช่น AutoCAD  แต่ เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการออกแบบอาคารในลักษณะ ๓ มิติที่มีข้อมูลฝังอยู่ภายใน ผู้ออกแบบสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและใส่ข้อมูลลงไปในองค์ประกอบต่างๆของอาคารได้ เช่น ความกว้าง-ยาว-สูง วัสดุ ราคา การป้องกันความร้อน ฯลฯ ทำให้อาคารมีความสมบูรณ์ เป็นการทำงานควบคู่กันไปทั้งกระบวนการ ทำให้ผู้ออกแบบได้ใช้ทักษะในการออกแบบได้อย่างเต็มที่ สามารถควบคุมกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องและถูกต้องตรงตามความเป็นจริง การทำงานในลักษณะ3 มิติดังกล่าว ในปัจจุบันและอนาคตจะมีความต้องการมากยิ่งขึ้น ที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำงานจากลักษณะ 2 มิติ ไปเป็น 3 มิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM. Technology) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 
ข่าว – ภาพ / อุดมชัย สุพรรณวงศ์