มข. และสพฐ. จับมือก้าวไปด้วยกันกับ KKU Smart Learning Academy
Fri 11 May. 2018

          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ภายหลัง รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อธิการบดีได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning  และ รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้บรรยายถึงภาพส่วนขยายของโครงการ KKU Smart Learning Academy จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  ได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล สามารถนำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในสร้างผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

          ขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการสนับสนุนและขยายผลการนำโครงการฯ สู่การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   โดยสนับสนุนการดำเนินโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู่ระหว่างกัน สนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาโดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่กำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดความร่วมมือ

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :    อรรถพล  ฮามพงษ์ / กมลพร  อรรคฮาต