คณะวิศวกรรมฯ บริหารเชิงรุก ยกระดับ 32 หลักสูตร สู่มาตรฐานสากล
Fri 11 May. 2018
     สำนักประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กำหนดจัด  “ อบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 “  ขึ้น  โดยมี  ผศ.ชัยยันต์  จันทร์ศิริ  รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  และ ผศ.ดร.สุขอังคณา  แถลงกัณฑ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  เป็นวิทยากร และ ดำเนินรายการ  ในวันศุกร์ที่ 11  พฤษภาคม 2561 เวลา  09.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และห้องคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์   เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เตรียมแผนพัฒนาและยกระดับ 32 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
 
     การจัดอบรมนี้  เป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะและการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพของคณะ” เป็นแผนงานจัดการเชิงรุก เพื่อให้ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวนประมาณ  50  คน  ร่วมพัฒนา 32 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)   เพื่อให้ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และผลการประเมินอยู่ระดับดีขึ้นไป   และเพื่อให้หลักสูตรที่เลือกวิธีการตรวจประเมินแบบการตรวจประเมิน  เพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR : Thai Qualifications Register) ผ่านการประเมิน  และทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเชิงรุก   เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพวิชาการก้าวสู่มาตรฐานสากล
     ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะแบ่งการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ออกเป็น 2 แบบ ตามแต่ละหลักสูตรที่เลือก คือ แบบที่ 1 การตรวจประเมินเพื่อขอเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR : Thai Qualifications Register) และแบบที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 32 หลักสูตร ที่ต้องดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  ดังนั้น สำนักประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จึงจะได้ทำการจัดอบรมการเตรียมความพร้อม ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมินที่ได้กำหนดไว้   และเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศต่อไป
     คณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  ภาคปกติ  8  หลักสูตร  หลักสูตรนานาชาติ  4  หลักสูตร   รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท  11 หลักสูตร และรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก  9 หลักสูตร   รวมทั้งสิ้น  32  หลักสูตร   
 นภา /  ภาพ-ข่าว