อธิการบดี มข. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสื่อคุณธรรม
Mon 9 Apr. 2018

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสื่อคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันสถาปนา “ครบรอบ ๒ ทศวรรษสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรม ผู้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชน” และเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องออคิด โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
         การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างความเข้มแข็ง สามารถวิเคราะห์สื่อในเชิงสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นได้ก้าวทันยุคสื่อหลอมรวม
         รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 ถือเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560
         สำหรับบทบาทด้านสื่อมวลชน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นบุคคลที่ใช้ช่องทางสื่อสาธารณะออนไลน์ ขับเคลื่อน และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีแก่สังคม อาทิ การนำเสนอข่าวสารจากกิจกรรมประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือเผยแพร่เรื่องราวสร้างสรรค์ต่อสาธารณะ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยอย่างมาก และจากบทบาทดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้พิจารณาคัดเลือกให้รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสื่อคุณธรรม ประจำปี 2561 จาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน
         หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สื่อมวลชนนั้นมีหน้าที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนชาติ ภายใต้การสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ โดยเฉพาะหากยึดถือคุณธรรม ตามเบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมายึดถือในการปฏิบัติหน้าที่แล้วนั้น นอกจากจะสามารถทำงานตามความรับผิดชอบสำเร็จแล้ว ยังทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็น
          พร้อมกันนี้ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสื่อคุณธรรม ประกอบด้วย รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ผศ. กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์ และรศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          กิจกรรมภายช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนอาวุธโส ผู้ที่ล่วงลับ และพิธีมอบทุนการศึกษา ช่วงบ่ายเป็นการมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น 6 ด้าน ได้แก่ สื่อมวลชนอาวุโส สื่อด้านวิทยุกระจายเสียง  ด้านวิทยุโทรทัศน์  ด้านหนังสือพิมพ์ ด้านสื่อออนไลน์ และช่างภาพ

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

ภาพ: อรรถพล ฮามพงษ์