หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ทำฟัน “ฟรี” ถวายเป็นพระราชกุศล
Thu 5 Apr. 2018

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่นักเรียนและประชาชน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี อ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นำทีมทันตแพทย์ นักศึกษา และทันตบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้บริการประชาชน มีผู้ป่วยกว่า 200 คน เข้ารับบริการ ณ โรงเรียนบ้านผักหวาน ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

          ในครั้งนี้  ได้ประกอบพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 2 เมษายน   โดยมี อ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย 
          ด้าน นายวรรณกิตติ์  เปรมปรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหวาน ได้กล่าวต้อนรับทีมทันตกรรมพระราชทานฯ ที่ให้เกียรติมาบริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ประชาชน นักเรียนในเขตตำบลหนองปลาหมอ ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

          จากนั้น อ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์   ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนซึ่ง นางประทุมมา  ทาแดง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เป็นผู้ตั้งต้นทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท  และได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,700 บาท 

         หลังดำเนินพิธีการเสร็จสิ้น  จึงเปิดบริการทันตกรรมให้นักเรียน ประชาชน เข้ารับบริการในระหว่างเวลา 8.30-12.00 น.ทีมทันตแพทย์ และทันตบุคลากรที่มาออกหน่วยให้บริการประชาชนในครั้งนี้กว่า 60 คน ให้บริการถอนฟัน  อุดฟัน  ขูดหินปูน  และเคลือบฟลูออไรด์  และได้ให้บริการนักเรียนและประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน

         กว่า 20 ปี ที่หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ในการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางทันตกรรมในรูปแบบหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา เพื่อให้นักเรียน  ประชาชนผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคมได้เข้าถึงการบริการทางด้านทันตกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู / ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ