มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ร่วม มข.หารือต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัล
Tue 6 Mar. 2018

      เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด “การประชุมเพื่อจัดทำแผนการทำนาแบบประณีตเพื่อพึ่ง (ภา)” เวทีหารือเพื่อการผลักดันโครงการเกษตรกรทันสมัยเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับ โครงการต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลฯ” ส่งเสริมเกษตรกรให้อยู่ดีกินดี มีรายได้อย่างมั่นคง

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร  รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการวางเป้าหมายและกำหนดทิศทางการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และโครงการต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลฯ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ลงเยี่ยมพื้นที่แปลงกลางของเกษตรกรโครงการต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลฯ ณ พื้นที่บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้การสนับสนุน

          รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) กล่าว่า มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาและอบรมบ่มเพาะผู้จัดการทำนาแบบประณีตฯ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 166 ทีมทั่วประเทศ ค่อยทำหน้าที่ให้บริการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพ สามารถหย่อนกล้าข้าวด้วยเครื่องหย่อนกล้าข้าวของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ประมาณวันละ 10 ไร่ ถึง 15 ไร่ต่อทีม และยังสามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพแก่เกษตรกรและเป็นที่ปรึกษาในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ด้วยการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สามารถนำมาช่วยให้มีการปลูกกล้าข้าวที่มีระยะห่างที่เหมาะสมทุกๆ กอข้าวจึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เร็วกว่าการงอกของเมล็ดหญ้า  จึงลดความเสี่ยงที่เกษตรกรจะใช้ยาปราบศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขัดกับกฎเกณฑ์ของเกษตรอินทรีย์ มีผลให้ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การทำนาแบบประณีตนี้ได้มีการศึกษาแล้วพบว่ามีต้นทุนต่ำ มีผลผลิตสูงขึ้นกว่าวิธีต่างๆ ถึงประมาณร้อยละ 30 ดูแลง่ายไม่ต้องกำจัดศัตรูพืช 

          “ในปี 2560 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนิน โครงการเกษตรกรทันสมัยเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ และ โครงการต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลฯ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีขอบเขตการดำเนินงานที่เน้นการผลักดันระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประยุกต์กับองค์ความรู้ในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในชุมชนนั้นๆ และเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีผลิต ไปสู่สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร ให้มีการประกอบการร่วมกัน มีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เปลี่ยนวิธีการผลิตจากการใช้สารเคมีเป็นการลด ละเลิกการใช้สารเคมี มุ่งสู่วิถีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบชุมชนและพัฒนาขยายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้  แนวคิดหลักของโครงการ คือ ให้กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันทำธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ในชุมชนให้มีรายได้เฉลี่ยนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน จากพื้นที่แปลงกลาง 5 ไร่ โดยทำงานสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง  ด้วยการทำนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกับปศุสัตว์ หรือ ประมง และพืชอินทรีย์ ในการสร้างระบบ supply chain ด้วยการใช้ระบบดิจิทัลในการดำเนินงาน มีการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 พื้นที่ 7 จังหวัด โดยแบ่งเป็นจังหวัดมหาสารคาม 3 พื้นที่ (ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลนาดูน อ.นาดูน) ขอนแก่น 2 พื้นที่ (ตำบลสาวถี อำเภอเมือง ตำบลบ้านกุดเชียมี อำเภออุบลรัตน์)  จังหวัดร้อยเอ็ด 1 พื้นที่  (ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย) จังหวัดยโสธร 1 พื้นที่ (ตำบลสงเปลือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว) จังหวัดสุรินทร์ 1 พื้นที่ (ตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ) จังหวัดสกลนคร 1 พื้นที่ (ตำบลเชียงสือ อำโพนแก้ว) และจังหวัดชัยภูมิ (ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์) มีผลการดำเนินการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร (Smart Farmer) (ตามเป้าหมาย 1,500 ราย)  โดยแบ่งพื้นที่ในการอบรม 10 พื้นที่ๆ ละ 150 ราย ซึ่งได้ดำเนินการอบรมเป็นที่เรียบร้อยและครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วรวมเป็นจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 1,513 คน  หลังจากการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลฯ ภายใต้โครงการเกษตรกรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์  การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้ Social-media เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การติดตามระบบงานด้วยผ่านสมาร์ทโฟนและฝึกปฏิบัติจริงโดยเกษตรกรการทดสอบระบบติดตามผ่านสมาร์ทโฟน  แนะนำการวางแผนการทำงานบน gantter  การติดตามผลการทำงานด้วยระบบ line  และการใช้ แอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวเสริม

          “จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้ดำเนินการไปตามแผนและโมเดลการขับเคลื่อนที่วางไว้ในระยะที่หนึ่ง คือ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบการร่วมกัน เกษตรกรยอมรับแนวคิดของโครงการและนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการขับเคลื่อนกลุ่ม เช่น เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ปลูกผักอินทรีย์ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการเกษตร มีผลิตผลทางการเกษตรเพื่อบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อทำแผนการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และแผนต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลฯ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในฤดูกาลทำนาปี 2561 เผยแพร่เทคนิคการทำนาสมัยใหม่ ที่รวดเร็วและประหยัดเวลาและต้นทุน ให้ผลิตผลิตที่มีคุณภาพสูง และการจัดทำแผนต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัลฯ เพื่อการสะท้อนปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดในปัจจุบัน และวางแนวทางในการดำเนินโครงการในระยะต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช กล่าวในท้ายที่สุด

         

วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ