สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. จัดอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 5
Fri 9 Feb. 2018

             สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” โดยมีคณาจารย์ผู้ดูแลงานสหกิจศึกษาคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8  โรงแรมวีวิชขอนแก่น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

             รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ถือเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ ก่อนที่จะออกไปนิเทศนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการนิเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของคณาจารย์ที่จะออกไปนิเทศนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยการรับรองจาก สกอ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ติดต่อกันมา 5 ปี ส่วนคณาจารย์จากสถาบันเครือข่ายก็สามารถร่วมอบรมได้ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ก่อนที่จะออกไปนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมทั้งการให้กำลังใจและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาด้วย”

             ด้าน รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่5 มีคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่ดี สำหรับการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานสหกิจตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษาและสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีคุณค่า และคณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ”

             การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษามีความจำเป็นต่อคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเป็นอย่างมาก ทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้วางแผนการจัดอบรม ออกเป็น 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ซึ่งมีรูปแบบการจัดอบรม เป็นการบรรยาย เสวนา การจัดกิจกรรมกลุ่ม และ Role Playผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าว

 
ข่าว: บริพัตร ทาสี
ภาพ: ธเนศ เงาะเศษ/ บริพัตร ทาสี