“การทูตเพื่อการพัฒนา” นศ. COLA KKU เรียนรู้200ปีแห่งมิตรภาพ"ไทย-สหรัฐ"
Thu 8 Feb. 2018

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU หนุนความรู้สู่นักศึกษา "การทูตเพื่อการพัฒนา" หนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศของไทย ในการกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

ด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาล ดังนั้นในทุกๆหลักสูตรของวิทยาลัยฯ จึงได้มีการออกแบบให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก ในด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยในวันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) เป็นโอกาสที่ดีที่วิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Andrew L. Armstrong เลขุการโท จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเยือนวิทยาลัยฯ พร้อมให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง 200 ปีแห่งมิตรภาพ ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา พร้อมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานของขวัญแห่งมิตรภาพ 200 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ที่จะมีขึ้นในวันนี้ 21 มีนาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

อนึ่ง Mr.Andrew L. Armstrong บุคคลภายนอกด้านวิชาชีพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน กระบวนการเรียนการสอน ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งมี อ.ดร. ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.ณรงค์เดช มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ อ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ อาจารย์ประจำ และ อ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด อาจารย์ประจำ เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าว  มาเป็นอาจารย์พิเศษ ให้ความรู้กับนักศึกษา ในฐานะผู้รู้ต่อการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในไทย ทั้งในส่วนของกระชับความสัมพันธ์และ ส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น

Mr.Andrew L. Armstrong เลขุการโท จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและยาวนานของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย โดยสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ทั้งสองได้ร่วมกันสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง  โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ซึ่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์มิตรภาพเป็นเวลานานมากกว่า 200 ปี ซึ่งจะเห็นได้จากการมีสนธิสัญญาที่ทำกับประเทศไทย เป็นประเทศแรกในเอเชีย อันมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยชน รวมถึงความร่วมมือทางด้านความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้ายที่กำลังจะร่วมดำเนินการกับรัฐบาลไทย พร้อมตอบข้อซักถามของนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับด้านการฑูต และให้คำแนะนำในด้านการศึกษาและทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆสำหรับนักศึกษาไทยที่มีความสนใจไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา