News
มข. นำชุมชนศิลาและเมืองเพียดูงานแม่กำปองโฮมสเตย์
Mon 4 Dec. 2017

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์. นาชัยสินธุ์. รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากร นำผู้นำชุมชนศิลา อ.เมือง และชุมชนเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน แม่กำปองโฮมสเตย์ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

           นายปรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกำปอง กล่าวถึงความเป็นมาของกำปองโฮมสเตย์ว่า "เดิมทีบ้านกำปองทำอาชีพเก็บใบเมี่ยงขาย ไม่มีอาชีพเสริม ต่อมาได้นำกาแฟมาปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมนอกจากใบเมี่ยง และเมื่อปี พ.ศ.2539 หลังจากได้เข้ารับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือพ่อหลวง จึงได้เริ่มมองเห็นทุนทางธรรมชาติและวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านกำปองจึงได้เชิญชวนคนในชุมชนพัฒนาเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ ในปีแรก มีรายได้จากโฮมสเตย์เพียง 85,000 บาท เท่านั้น ต่อมาได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจช่วยกันพัฒนา จนมาเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ช่วงงานพืชสวนโลก มาจนปัจจุบันมีรายได้เข้าหมู่บ้าน ปีละ 6 ล้านบาท"

           กิจกรรมของโฮมสเตย์ แยกย้ายเข้าพักตามบ้านพัก รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านพัก เสร็จแล้วเป็นกิจกรรมเดินชมสวนกาแฟและสวนเมี่ยง มีให้นักท่องเที่ยวเลือก 3 ระยะ คือ 2,4 และ 9 กิโลเมตร ในระหว่างการเดินป่า จะมีผู้สื่อความหมายบรรยายตลอดทาง ที่ดินจะไม่เป็น โฉนด เป็นแค่ สค1. ชาวบ้านที่นี่จะไม่ทำเป็นโฉนด เพราะว่า ถ้าเป็นโฉนดแล้วจะสามารถซื้อขายกันได้ นายทุนก็จะเข้ามา ป่าก็จะไม่เหมือนเดิม การปลูกเมี่ยงและกาแฟของบ้านกำปองจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมด. กิจรรมในช่วงเย็นเป็นการบายสีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารเย็น จะไม่มีกิจกรรมการแสดง เพราะนักเรียนหลังเลิกเรียน กว่าจะกลับถึงบ้านค่ำ ประมาณ 2 ทุ่ม

           ด.ต.สังคม. ปานิคม ได้ให้ข้อคิดเห็นในการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า "การเกิดของโฮมสเตย์ของแม่กำปองเกิดจากผู้นำที่เป็นทางการ คือพ่อหลวง หรือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน ทำให้มีความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นของคนในชุมชน ทำให้สามารถมีความยั่งยืนได้"

           ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เปิดเผยว่า "สำนักบริการวิชาการ ได้นำกลุ่มศิลาโฮมสเตย์ และผู้นำชุมชนเมืองเพีย เพื่อดูงานโฮมสเตย์ในระดังประเทศ โดยครั้งที่แล้วได้เดินทางไปดูน้ำเชี่ยวโฮมสเตย์ ที่จังหวัดตราด และครั้งนี้มาดูทางเหนือสุดคือ แม่กำปองโฮมสเตย์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนศิลา และเมืองเพีย สามารถศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน นำไปพัฒนาให้เข้ากับบริบทของตนเองได้ เพื่อให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน"