ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์เพื่อการดูแลผู้ป่วยบริบาลเภสัชกรรม
Mon 13 Nov. 2017

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการด้านการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CCPE) และสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 3214 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรเข้าร่วมประมาณ 60 คน ซึ่งมีศิษย์เก่าเข้าร่วม 35 คน และ ผู้ร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ประมาณ 11 หน่วยกิต

     ในกิจกรรมการประชุมวิชาการ เป็นการบรรยายแนวทางการดูแลผู้ป่วยของวิชาชีพเภสัชกร ซึ่งในปัจจุบันเภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกรับบริการทางสุขภาพเบื้องต้นที่ร้านยาใกล้ชุมชนของตนเอง หากเภสัชกรสามารถให้บริการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้ดีและมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนได้ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017” ขึ้น เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยให้แก่เภสัชกร อันเป็นความรู้ในปัจจุบันและก้าวทันต่อสถานการณ์ของโรคต่างๆ เพื่อดูแลรักษาและบริบาลผู้ป่วยต่อไป

 

ข่าวและภาพ/เตชิต  ชื่นประทุมทอง