สถาปัตย์ มข. นำนศ.ลงพื้นที่ถวายความรู้และงานออกแบบแก่พระสงฆ์
Thu 9 Nov. 2017

            จากวิสัยทัศน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ประจำปี 2560 ในการเป็นสถาบันที่อุทิศตนด้วยการออกแบบ หรือ Devotion by Design    พร้อมทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์   3 ส่วนด้วยกัน คือ Community care การดูแลชุมชน  Local wisdom ภูมิปัญญาท้องถิ่น Creative Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์   ที่ทางคณะได้มุ่งเน้นการฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ 

             การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางคณะฯได้นำมาใช้เป็นกลยุทธในการขับเคลื่อนความเป็นสถาบันที่อุทิศตนด้วยการออกแบบ โดยในปีการศึกษา 2560 รายวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์ อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช และดร.นยทัต ตันมิตร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงในการนำเสนอผลงานออกแบบอาคาร ณ วัดปรางค์กู่ บ.หนองแฝก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โดยได้ถวายผลงานและมอบให้วัด ซึ่งถูกคัดเลือกโดยพระสงฆ์ กรรมการวัด และชาวบ้าน นอกจากนั้น คณาจารย์และนักศึกษายังได้ร่วมนั่งสมาธิ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา  

             รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยคือ Social Devotion และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ Devotion by Design ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการ ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออนุโมทนาบุญกับ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ”

             สำหรับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระอาจารย์มกราค์ กตสาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดปรางค์กู่ ได้เห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งได้ดำเนินการให้นักศึกษาและทีมอาจารย์ออกแบบผังวัดและอาคารทางศาสนา ซึ่งทางวัดปรางค์กู่เป็นวัดที่จัดสร้างใหม่ มีความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่โดยการวางผังและกำหนดแบบอาคาร จึงได้ขอความอนุเคราะห์ออกแบบจาก ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ  และทางคณะฯไม่ขัดข้อง รวมทั้งจะเป็นการช่วยเหลือโดยวัดและชาวบ้านจะได้มีโอกาสเรียนรู้และรับการถ่ายทอดความรู้จากการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย 

 

อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช ภาพ

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ข่าว