อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมบรรยายในโครงการวิจัยของ สกว.
Thu 9 Nov. 2017
               เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน ที่หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญให้มาร่วมบรรยาย แสดงความคิดเห็นและนำเสนอสถานการณ์ด้านการค้าชายแดน และ การท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ ในโครงการวิจัยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของคน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเป็นการร่วมมือในการทำวิจัยของอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาเชียงใหม่ม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
               นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สถานการณ์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ และการท่องเที่ยว ของ ไทย-มาเลเซีย (จังหวัดตราดและสงขลา ไทย-เมียนม่า (จังหวัดตากและเชียงราย) จากคณะผู้วิจัยอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
นำเสนอข่าว : อนิรุต สุทธินันท์