มข.และธนาคารกรุงไทยจัดพิธีมอบทุนโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต รุ่นที่9
Wed 11 Oct. 2017

                 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาทุน “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” รุ่นที่9 ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย คุณพนิดา ลีลาภัทร์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับนักศึกษาทุนที่เข้ารายงานตัว และได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร  3  อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยชอนแก่น วันที่ 10 ตุลาคม 2560  โดยปีนี้มีนักศึกษาทุน รุ่นที่9 จำนวน 14 คน และมีนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน

                 คุณพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ  กล่าวว่า “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต เป็นโครงการที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนคะแนนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอันดับสูงสุดของโรงเรียน และสามารถสอบเข้า 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตามที่ธนาคารกำหนด คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จนจบปริญญาตรี (ตามหลักสูตร) โรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท/ปี ตั้งแต่ปี 2552 จนมาถึง 2560 นับเป็นปีที่ 9 ที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาที่ได้รับทุนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาทุนธนาคาร ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน

                 ทางด้าน คุณพนิดา ลีลาภัทร์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน รุ่นที่9 ทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือก ให้ได้รับทุนในครั้งนี้ อยากจะขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนสะสมผลการเรียนให้ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และนำความรู้ความสามารถที่มีไปเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ยั่งยืนสืบต่อไป”

                 ส่วนของ นายภูวนัฐ จันทรกล นักศึกษาชั้นปี่ที่1 สาขาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและอบอุนใจ ที่ได้มีทุนในการศึกษาต่อ และได้ช่วยคุณพ่อ-คุณแม่ลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้บ้าง สำหรับการจัดการเงินทุน ตนให้คุณพ่อ-คุณแม่ เป็นคนบริหารจัดการ อาทิค่าเทอม ค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายในการศึกษาในแต่ละวัน คุณพ่อ-คุณแม่ ก็จะโอนให้อีกที ตนจะพยายามประพฤติดี เป็นคนดีช่วยเหลือของสังคมเท่าที่ตนจะทำได้และมีโอกาส และจะรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ใด้มากที่สุดเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ของทุนการศึกษาที่ตั้งเอาไว้ด้วย”

                 “ขอชื่นชมธนาคารกรุงไทยอย่างยิ่ง ในฐานะองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคม เป็นผู้ที่เล็งเห็นว่าเยาวชนนั้นเป็นรากฐานและพลังขับเคลื่อนอันสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาประเทศ โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต จึงมีส่วนร่วมสร้างเยาวชน โดยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้และสำเร็จการศึกษา นำความรู้ ความสามารถ ไปพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนได้ตระหนัก ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านวิชาการการและการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  ที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย  สิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้บัณฑิตถึงพร้อมด้วยวิทยา  จริยา  และปัญญา  สำหรับการใช้เงินทุนขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดในเรื่องการศึกษา  ตรงตามวัตถุประสงค์ผู้มอบทุน  ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร  เพื่อออกไปพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติรศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. กล่าวในท้ายที่สุด
 

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี