แถลงข่าวสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชาน้ำ” Sithan KKU Festival 2017
Wed 11 Oct. 2017
          เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม คุ้มสีฐาน (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชาน้ำ” Sithan KKU Festival 2017 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้กล่าวถึง ภาพรวมของการจัดงานฯ นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าบ้าน นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้กล่าวถึง การสนับสนุนการจัดงานฯ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ซึ่งได้กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านศิลปวัฒนธรรม และนางภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ซึ่งได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และนายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานการจัดงานสีฐานเฟสติวัล ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรมสีฐานเฟสติวัลซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม Creative Walking Street การแสดงกระทงไฟและเรือไฟลอยน้ำ สำหรับพื้นที่โดยรอบการจัดงานจะมีการประดับประดาด้วยธุง (ธง) อีสาน และโคมไฟหลากสีสันทั้งในแบบดั้งเดิมและประยุกต์ ซึ่งจะเนรมิตความสวยงามตลอดเส้นทางและบริเวณบึงสีฐาน โดยมี สื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก
 
          งาน “สีฐานเฟสติวัล” จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยกำหนดให้มีการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล ขึ้นในช่วงงานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “บุญสมมาบูชาน้ำ” โดยจะเป็นการผนวกกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับงานประเพณีลอยกระทง ประกอบด้วยทั้งมิติด้านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม และมิติของการตระหนักรับผิดชอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำว่า “สมมา” นั้นเป็นภาษาอีสานตรงกับคำว่า ขมา มีความหมายถึงการขอให้ยกโทษ หรือการขอโทษเมื่อได้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดการล่วงเกิน ซึ่งคติเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนั้นมีทั้งการแสดงการขอขมาพระแม่คงคา และรวมถึงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ การบูชารอยพระพุทธบาท การบูชาพระอุปคุต ตามคติทางพุทธศาสนา
 
          สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อจะให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมากเสน่ห์  โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยกิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้นตลอดทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม Creative Walking Street การแสดงกระทงไฟและเรือไฟลอยน้ำ เป็นต้น และ ที่สำคัญสีสันและบรรยากาศโดยรอบพื้นที่การจัดงานจะได้มีการประดับประดาด้วยธุง (ธง)อีสาน ซึ่งเป็นเครื่องสมมาบูชาตามคติของชาวพุทธอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคือโคมไฟหลากสีสันทั้งในแบบดั้งเดิม และประยุกต์ ซึ่งจะเนรมิตให้เกิดความสวยงามตลอดเส้นทางและโดยรอบบริเวณบึงสีฐานทั้งฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งทิศตะวันตก
 
          อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการจัดการศึกษา และพัฒนาภาคอีสาน ยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ ที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบันจึงมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามประสบการณ์จริง และจากผู้รู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562 ผ่าน 2 เสาหลักทางการศึกษาที่สำคัญ ประกอบด้วยเสาหลักที่ 3 Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ และเสาหลักที่ 4 Creative Economy เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน อีกทั้งงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการนำของท่านนายกสภา ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี จึงได้ดำริให้มีการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล ขึ้น โดยกำหนดให้มีการจัดงานขึ้นในช่วงงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปีนี้เป็นปีที่สอง เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล”