สถาปัตย์ มข. รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
Mon 9 Oct. 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัย สันติเวส รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  หัวหน้าโครงการจิตอาสาและฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เป็นตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.  ดำเนินการส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานนั้น ทางคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำได้จำนวน 1,009 ดอก ให้กับห้างเซนทรัล พลาซ่า ขอนแก่น  ที่จะเป็นตัวแทนนำไปรวบรวมเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต่อไป  

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมรำลึกและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีความประสงค์ที่จะกระทำสิ่งที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  จึงได้น้อมนำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน มาจัดเป็นโครงการและกิจกรรมขึ้นภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะ ร่วมไปถึงประชาชนผู้ที่สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญาด้วยจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้าย โดยในกิจกรรมนี้ได้จัดให้มีการร่วมใจกันปลูกต้นดอกดาวเรืองบริเวณต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560เวลา 08.30-16.30 น. ณ  บริเวณห้องโถงทางเข้า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

 

ขอขอบคุณ คุณอรสา จุลมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ข้อมูลและภาพถ่าย