ชาว มข.สร้างกุศลร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560
Sun 8 Oct. 2017

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานอุปถัมภ์กฐินสามัคคี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดอดุลยาราม เข้าร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โดยยอดเงินทำบุญในการถวายผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช 2560 รวมจำนวนเงิน 2,194,120 บาท

             พระอธิการสุพัตร์ ฐิตวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ให้พรแด่คณะศรัทธาว่า การมาร่วมทำบุญกฐินถือว่าเป็นการสร้างผลบุญที่ถึงพร้อมสมบูรณ์พูนสุข เป็นมหากุศลและมงคลแก่ชีวิต เป็นสิ่งที่ประเสริฐเนื่องจากมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้บุญกุศลที่ได้สั่งสมและสร้างอำนวยอวยพรให้ญาติโยมตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคลตลอดไปเทอญ

            รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและสนับสนุนงานวิชาการแล้ว การทำนุบำรุงพุทธศาสนา ยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมถวายกฐินณ วัดป่าอดุลยาราม ซึ่งเป็นวัดในชุมชนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง เป็นการเชื่อมสัมพันธ์  เผยแพร่ความเข้าใจระหว่าง วัด ชุมชน และนักศึกษา ให้แน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และประเพณีดีงาม ร่วมกันต่อไป”

            ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2560 นี้ ได้นำมาทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปีในการนำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามาร่วมทำบุญ ในปีนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยอีกด้วย” 
 

ข่าว: จิราพร ประทุมชัย
ภาพ: บริพัตร ท่าสี