KKU Virtual Museum คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดีประจำปี2560จากสำนักงาน กพร.
Wed 13 Sep. 2017
     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ และสะท้อนภาพการทำงานของภาคราชการในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการพลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรมเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
      ตามที่สำนักงาน ก.พร.ได้จัดให้มีการตรวจประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การของส่วนราชการและจังหวัด  เพื่อมอบรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 นั้น จึงได้มีพิธีมอบ“รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และแสดงถึงความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบการให้บริการและพัฒนาองค์กรของภาครัฐในการปฏิบัติราชการยุค 4.0 ซึ่งมีจำนวนผลงานของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์รับรางวัลกว่า 50 หน่วยงาน
    โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการระดับดี ชื่อผลงานพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Virtual Museum) โดยกลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายวันชาติ ภูมี หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับโล่รางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
 
ข่าว/นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: สำนักงาน กพร.