ภาคภูมิใจ..นศ.มข.คว้าชนะเลิศรางวัลพระราชทาน ประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ
Wed 13 Sep. 2017

          นายภาคภูมิ เจริญวิภาส คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2 นางสาวณัฐฉริยา อภินาคพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปี 2 นางสาวสุทธิชา กูลพิมพ์ไทย คณะเทคโนโลยี ปี 3 และนางสาวรุจิรา แหวนนิล คณะวิทยาศาสตร์ ปี 4  เอาชนะคู่แข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับประเทศ ในโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ   ซึ่งเป็นผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  และสำหรับผู้แข่งขัน จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  การแข่งขันได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.  ณ  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ห้องศาลาสวนมะลิ ชั้น 2 อาคารสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตต์ 4 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

          ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนั้น  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดมารยาทไทยในรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งธนาคารธนชาต ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 46  โดยมีกิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง”  “การประกวดมารยาทไทย”  ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้รับโอกาสให้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

          การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้น ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เอาชนะคู่แข่งขันด้วยคะแนน 238  ทิ้งห่างรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งเป็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คะแนน  219 คะแนน  รองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คะแนน 218.5 และรองชนะเลิศอันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ 213 คะแนน โดยมีสถาบันที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล

          รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ นายภาคภูมิ เจริญวิภาส คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2 นางสาวณัฐฉริยา อภินาคพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปี 2 นางสาวสุทธิชา กูลพิมพ์ไทย คณะเทคโนโลยี ปี 3 และนางสาวรุจิรา แหวนนิล คณะวิทยาศาสตร์ ปี 4  ได้เอาชนะใจคณะกรรมการตัดสินให้ได้รับชนะเลิศในการแข่งขันมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 46   จึงนับว่าเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง และชื่นชมในฐานะผู้ที่สืบทอดมารยาทไทย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทย โดยนำสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เสมอทั้งความนอบน้อม ความเคารพในอาวุโส รวมถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกด้วยใจ และเต็มไปด้วยความงดงาม อ่อนโยน  พร้อมไปด้วย "มารยาท" อันหมายถึง กิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะเป็นที่ประจักษ์  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเอง และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในครั้งนี้

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   อ.หนึ่งฤทัย  ปานแก้ว