มข.พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอ มข.พัฒนา
Wed 13 Sep. 2017

           สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2,8 และ 10 กันยายน 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มีครู และครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาครู และครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (2-4 ปี)" และอาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มข. มอบอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี เปิดเผยว่า "การจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้ครู และครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กวัย 2-4 ปี สามารถส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยได้ เช่น พัฒนาการทางด้านสมอง พัฒนาการทางด้านภาษา พัฒนาการพื้นฐานคณิตศาสตร์ เรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในเด็กปฐมวัย"

 

ข้อมูล/ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
สำนักบริการวิชาการ